Zameranie našej materskej školy

Zameranie našej materskej školy

Vychádzame z toho, že u dieťaťa predškolského veku je najzákladnejšou potrebou potreba pohybu. Najjednoduchšie je začať pôsobiť na človeka v čo najrannejšom období, kedy sa ľudský organizmus vyvíja. Mali by sme deťom umožniť plne realizovať ich telesný potenciál. Je dôležité , aby sa pohybová aktivita rozvíjala len v rozsahu primeraných fyziologických nárokov. Spolu s rodičmi chceme deťom vytvoriť veľa možností na pohyb a športovanie.

Telesná zdatnosť je v predškolskom veku základnou črtou a podstatným predpokladom formovania detskej osobnosti. Pri zisťovaní zamerania našej materskej školy sme vychádzali z analýzy požiadaviek rodičov, z možností, ktoré nám prostredie a zariadenie našej MŠ (interiér a exteriér) umožňuje. Športové zameranie našej MŠ sme odsúhlasili na pedagogickej rade v septembri 2012 a následne k tomu smerovali v spolupráci s rodičmi jednotlivé aktivity.

Snažíme sa o to, aby mali deti denne dostatok pohybovej aktivity. Využívame na tento účel telocvičňu, veľkú záhradu, členitý terén s množstvom prírodných prekážok, preliezačky, hojdačky a cvičiace stroje. V spolupráci s rodičmi uskutočňujeme školskú olympiádu, ktorá má veľký úspech. V nej každé dieťa preukáže svoje schopnosti a vedie ich k športovým aktivitám. Využívame aj dopravné ihrisko v areáli MŠ, kde si deti nielen rozvíjajú pohybové zručnosti na bicykloch, kolobežkách, ale i upevňujú získané dopravné poznatky.

Pre dieťa je pohyb najdôležitejším prejavom života. Je predpokladom správneho telesného vývinu. Pohybom rozširuje obzor skúseností poznávania okolitého sveta. Práve ten je vo forme telesného cvičenia základným prostriedkom rozvíjania a zdokonaľovania pohybových predpokladov dieťaťa.

Deti získavajú vďaka pohybu veľa nádherných zážitkov, prežívajú naozaj krásne detstvo.

„POHYB JE ZDRAVOU DROGOU, KTORÁ NENIČÍ TELO, ALE UPEVŇUJE DUCHA“.