Platby

Platby rodičov

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pravidelne uhrádzať príspevok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Banská Bystrica č. 8/2021 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

 

Určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole:

1) MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica mesačne jednotnou sumou vo výške: 32€

Rodičovský príspevok rodič uhrádza vkladom v banke alebo prevodom z účtu – (nie poštovou poukážkou) vopred do 10. dňa príslušného mesiaca s nasledujúcimi údajmi:

  • IBAN: SK 76 7500 0000 0040 1714 6784 
  • variabilný symbol: 5007
  • doplňujúce údaje: meno a priezvisko dieťaťa, číslo triedy

 

2) Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa ( § 28 ods. 7 školského zákona):

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

Príspevok ZRŠ + OZ

Tento príspevok za dieťa uhrádza zákonný zástupca. Výšku, splátky, termíny a účel poplatku si rodičia odsúhlasia v septembri na spoločnom stretnutí s pedagogickými zamestnancami MŠ. Poplatok vyberajú pedagogický zamestnanci. Suma sa odovzdáva predsedovi Rady školy a OZ pri MŠ Nová 2, Banská Bystrica.