Dôležité informácie

Oznamovacia povinnosť rodičov v súvislosti s prídavkom na dieťa

Rodičia resp. oprávnené osoby sú povinné po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky oznámiť miestne príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o ich dieťa.

Od 1. februára 2014 platí novela Zákona č.600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Z nej vyplýva nová povinnosť (§ 14 ods. 2) nahlasovať opatrovanie detí úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu dieťaťa.

Ak dieťa býva v B.Bystrici, oznámenie sa posiela na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny B.Bystrici – kontakty, otváracie hodiny úradu.

Tlačivo oznámenia si môžete stiahnuť tu.

 

NAJDÔLEŽITEJŠIE SKUTOČNOSTI

  • Nahlasujú sa deti, ktoré dovŕšili 3 roky dňa 1. 2. 2014 a neskôr, povinnosť sa netýka 4 až 6-ročných detí.
  • Rodič oznámenie preukazuje najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.
  • Na úrad sa nahlasuje každá podstatná zmena spôsobu a miesta výkonu starostlivosti o dieťa, nepočíta sa neúčasť v škôlke z dôvodu ochorenia, prázdnin alebo dovolenky.
  • Úrad môže skontrolovať aj vašu rodinu a každý prípad nedodržania oznamovacej povinnosti sa bude posudzovať zvlášť.