Informácie pre rodičov

Prevádzka materskej školy
Platby rodičov
Ospravedlňovanie detí / odhlasovanie zo stravy
Oznamovacia povinnosť rodičov v súvislosti s prídavkom na dieťa

Prevádzka materskej školy

Prevádzka materskej školy je od 6.30 hod. do 17.00 hod.

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy do 8:00 hod. (iný čas príchodu si dohodne s triednou učiteľkou) a prevezme si ho spravidla po 15:00 hod.  Matky na MD, alebo ak jeden z rodičov je nezamestnaný, si deti prevezmú spravidla do 16.00 hod., nakoľko sa deti z prevádzkových dôvodov spájajú.

O 8:30 hod. sa budova materskej školy uzamyká z bezpečnostných dôvodov. Pri neskoršom príchode je potrebné zvoniť. Budovu odomykajú nepedagogickí zamestnanci o 15.00 hod.

Zákonný zástupca si môže prevziať dieťa od učiteľky v čase pred odpočinkom od 12.00 hod. do 12.30 hod., popoludní od 15.00 hod. do 17.00 hod. Na prevzatie dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj inú osobu.

Platby rodičov

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pravidelne uhrádzať príspevok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

Určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole:

1. MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica mesačne jednotnou sumou vo výške:

16€

• za prázdninovú činnosť za deti podľa paragrafu 3 ods. 1 písm. a) tohto   nariadenia v mesiaci júl a august s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica

30 €

• deti s preukazom ZŤP od 2 do 6 rokov veku s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica a s trvalým pobytom mimo mesta Banská Bystrica

10 €

Rodičovský príspevok rodič uhrádza vkladom v banke alebo prevodom z účtu – (nie poštovou poukážkou) vopred do 10. dňa príslušného mesiaca s nasledujúcimi údajmi:
• IBAN SK 76 7500 0000 0040 1714 6784 
• variabilný symbol: 5007
• doplňujúce údaje: meno a priezvisko dieťaťa, číslo triedy

2. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa ( § 28 ods. 7 školského zákona):

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

Príspevok ZRŠ + OZ

Za dieťa uhrádza zákonný zástupca. Výšku, splátky, termíny a účel poplatku si rodičia odsúhlasia v septembri na spoločnom stretnutí s pedagogickými zamestnancami MŠ. Poplatok vyberajú pedagogický zamestnanci. Suma sa odovzdáva predsedovi Rady školy a OZ pri MŠ Nová 2, Banská Bystrica.

Príspevok na stravovanie a réžiu 

  • príspevok na stravovanie a réžiu sa uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca, preplatky sú odpočítané z predchádzajúceho mesiaca
  • č.ú. SK76 7500 0000 0040 1714 6784 Banka ČSOB

Variabilný symbol: mesiac/rok/trieda

Doplňujúce údaje: meno a priezvisko dieťaťa,číslo triedy

Stravná jednotka na deň: 1,54€,  (desiata 0,38€, obed 0,90€ a  olovrant 0,26€)

Predškoláci platia 0,34€ na deň a štát poskytne dotáciu 1,20€ na deň.

V prípade ak zákonný zástupca neodhlási predškoláka, bude sa mu počítať plná čiastka 1,54 €, lebo počas neprítomnosti na výchovno-vzdelávacom procese sa štátna dotácia neposkytuje.

Réžia na stravníka mesačne je 4,50 €.

Ospravedlňovanie detí / odhlasovanie zo stravy

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca deň vopred zápisom do zošita v príslušnej šatni MŠ alebo telefonicky na záznamník na telefónnom čísle 048/423 00 65, deň vopred do 14.00 hod., prípadne každé ráno najneskôr do 8.00 hod. Ak rodič nestihne včas odhlásiť svoje dieťa, môže si prevziať obed do obedára od 11.30 hod. do 12.00 hod. v kuchyni, treba sa však telefonicky dohodnúť s pani kuchárkou. Neodobraté obedy budú vydané deťom na prídavok. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

Oznamovacia povinnosť rodičov v súvislosti s prídavkom na dieťa

Rodičia resp. oprávnené osoby sú povinné po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky oznámiť miestne príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o ich dieťa.

Od 1. februára 2014 platí novela Zákona č.600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Z nej vyplýva nová povinnosť (§ 14 ods. 2) nahlasovať opatrovanie detí úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu dieťaťa.

Ak dieťa býva v B.Bystrici, oznámenie sa posiela na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny B.Bystricikontakty, otváracie hodiny úradu.

Tlačivo oznámenia si môžete stiahnuť tu.

Najdôležitejšie skutočnosti:

  • Nahlasujú sa deti, ktoré dovŕšili 3 roky dňa 1.2.2014 a neskôr, povinnosť sa netýka 4 až 6-ročných detí.
  • Rodič oznámenie preukazuje najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.
  • Na úrad sa nahlasuje každá podstatná zmena spôsobu a miesta výkonu starostlivosti o dieťa, nepočíta sa neúčasť v škôlke z dôvodu ochorenia, prázdnin alebo dovolenky.
  • Úrad môže skontrolovať aj vašu rodinu a každý prípad nedodržania oznamovacej povinnosti sa bude posudzovať zvlášť.