Aktuality

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Mesto BB – Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže vydalo „Harmonogram prevádzky MŠ počas letných prázdnin 2023“. Na základe tohto dokumentu je prevádzka našej materskej školy v mesiaci august prerušená.

ZMENA VÝŠKY PRÍSPEVKOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Od 1. januára 2023 nastala zmena vo výške príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica:

a) na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole (zo 16€ na 32€),
b) na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na úhradu režijných nákladov (viď priložený dokument/stránka školskej jedálne)

Tlačivá na školský rok 2022/2023

Po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Pri preberaní dieťaťa z MŠ (inou osobou ako zákonným zástupcom):

Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z materskej školy v školskom roku 2022/2023

UPOZORNENIE – RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu posledný rok (absolvujú povinné predprimárne vzdelávanie) NEPLATIA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK (32€).

Týka sa to detí, ktoré v šk. roku 2022/2023 navštevujú 3. a 5. triedu (Motýliky a Žabky).

COVID-19

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument Zelená otvoreným školám, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

 

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 1. septembra 2022
nájdete TU