Aktuality

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Rodičia, ktorí majú záujem zapísať svoje deti do našej MŠ, sa môžu spolu s nimi zúčatniť dňa otvorených dverí, kde Vám ukážeme priestory materskej školy, areál, priblížime bežný deň v MŠ a zodpovieme na Vaše otázky.

Kedy?

17.4.2024

O koľkej?

10:00 – 11:00 hod.

Kde?

MŠ Nová 2, Banská Bystrica
1. trieda – Lienky (na prízemí vľavo)

TEŠÍME SA NA VÁS!

Vážení a milí rodičia!

Spoločne sa snažíme o zveľadenie areálu materskej školy. Minulý rok pribudol domček – muchotrávka, tento rok príde veľká farebná preliezačka so šmýkačkami. Zatienime všetky pieskoviská v areáli.

Okrem toho by sme chceli s Vašou finančnou pomocou vybudovať pri altánku

VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO

s mantinelmi ( 5,5 m x 8 m), ktoré bude mať umelý povrch. Vznikne bezpečný a funkčný priestor na rozvoj športových aktivít detí našej školy, ktorý ponúkne priestor na futbal, floorball, minifutbal, hokejbal, vybíjanú, cvičenie a podobne.

Preto Vás prosíme o 2% z Vašich daní, prípadne aj súkromný finančný príspevok na tento účel na účet:

OZ: Združenie rodičov Materskej školy na Novej ulici v Banskej Bystrici
IČO: 42304652
Č. účtu: SK08 6500 0000 0000 2055 7420

Ďakujeme!

Riaditeľka a kolektív MŠ

!STRAVNÉ A RÉŽIA – ZMENA!

Žiadam rodičov, ktorí majú trvalé príkazy, aby ich v januári 2024 zrušili. Od januára 2024 musí zákonný zástupca platiť stravné a réžiu na základe stravenky, ktorú mu vystaví riaditeľka ŠJ každý mesiac. Nie je dovolené ani zaokrúhľovanie. V prípade, že zákonný zástupca pošle sumu, ktorá bude iná ako na stravenke, platba mu bude vrátená.

Riaditeľka ŠJ

TLAČIVÁ NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Pri preberaní dieťaťa z MŠ (inou osobou ako zákonným zástupcom):
Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z materskej školy v školskom roku 2023/2024

Deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie:
Žiadosť o ospravedlnenie neúčasti na PPV

UPOZORNENIE – RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu posledný rok (absolvujú povinné predprimárne vzdelávanie) NEPLATIA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK (32€).

Týka sa to detí, ktoré v šk. roku 2023/2024 navštevujú 3. a 5. triedu (Motýliky a Žabky).

ZMENA VÝŠKY PRÍSPEVKOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Od 1. januára 2023 nastala zmena vo výške príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica:

a) na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole (zo 16€ na 32€),
b) na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na úhradu režijných nákladov (viď priložený dokument/stránka školskej jedálne)