Aktuality

ŤAHAL DEDKO REPKU

Pri príležitosti „Dňa materských škôl“ učiteľky našej MŠ zahrali deťom divadelné predstavenie „Ťahal dedko repku“. Fotogaléria z tohto predstavenie TU.

TLAČIVÁ NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Pri preberaní dieťaťa z MŠ (inou osobou ako zákonným zástupcom):
Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z materskej školy v školskom roku 2023/2024

Deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie:
Žiadosť o ospravedlnenie neúčasti na PPV

UPOZORNENIE – RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu posledný rok (absolvujú povinné predprimárne vzdelávanie) NEPLATIA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK (32€).

Týka sa to detí, ktoré v šk. roku 2023/2024 navštevujú 3. a 5. triedu (Motýliky a Žabky).

ZMENA VÝŠKY PRÍSPEVKOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Od 1. januára 2023 nastala zmena vo výške príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica:

a) na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole (zo 16€ na 32€),
b) na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na úhradu režijných nákladov (viď priložený dokument/stránka školskej jedálne)