Úvod

AKTUÁLNE OZNAMY

Vážení rodičia,

mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ sa uhrádza v jednotnej sume 16,00€ vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci - VZN č.8/2021.

Ďakujem za pochopenie a ústretovosť.                                                  Riaditeľka MŠ


Uplatnenie dotácie na podporu stravovacích návykov

Upozorňujem rodičov detí z rodín v hmotnej núdzi a na hranici životného minima, aby si vo vlastnom záujme dali prehodnotiť príjem na ÚPSVaR v dostatočnom časovom predstihu, na september 2021 do 30.07.2021 a na október 2021 do 05.09.2021.

Rodičia detí, ktorí si budú uplatňovať nárok na dotáciu s ohľadom na skutočnosť, že si nebudú uplatňovať po obdobie poberania dotácie na dieťa daňový bonus, musia predložiť  riaditeľke ŠJ vyplnené čestné prehlásenie, ktorá po jeho predložení môže dieťa dopísať do zoznamu. Chcem upozorniť rodičov na právne následky v prípade neoprávneného čerpania dotácie.

Pripájam link s informáciami aktualizovanými 5.8.2021 a 6.8.2021

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=590

Rodičia, ktorí chcú poberať dotáciu v septembri, musia doniesť čestné prehlásenie do 10.08.2021

                                                                                                           Adriana Falťanová  riaditeľka ŠJ

Prílohy: Čestné prehlásenie


 

Milí rodičia, milí návštevníci našej stránky!

Vítame vás na stránke Materskej školy Nová 2, Banská Bystrica. Budova našej materskej školy je situovaná v pokojnom a príjemnom prostredí sídliska Fončorda. Pracujeme s víziou „otvorená škola, druhý domov“, kde škola a rodičia tvoria spoločnú, vzájomne sa ovplyvňujúcu komunitu.

Zameranie materskej školy je na všestranný harmonický rozvoj dieťaťa, so zreteľom na individuálne možnosti, rešpektovanie hrového obdobia v živote dieťaťa, dodržiavanie práv dieťaťa, dodržiavanie dohodnutých pravidiel všetkými zúčastnenými na živote našej materskej školy.