Aktuality

VÁŽENÍ RODIČIA!

Dovoľujeme si Vás, tak ako každý rok, poprosiť o Vaše
2 % z Vašich daní.

Prostredníctvom takto získaných finančných prostriedkov sa snažíme zlepšiť prostredie, v ktorom sa celý deň pohybujú Vaše deti.

 

Tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Obchodné meno (Názov): Združenie rodičov Materskej školy na Novej ulici v Banskej Bystrici
Adresa: Nová 825/2, 97404 Banská Bystrica
IČO: 42304652
Právna forma: Občianske združenie

OZNAMUJEME RODIČOM,

že dňa 20. marca 2023 bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodu odstavenia elektrickej energie.
MŠ bude v prevádzke od 21.marca 2023.

riaditeľka MŠ
Mgr. Svetlana Svetlíková

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Srdečne Vás pozývame na DOD, ktorý sa uskutoční 17. apríla o 10:00hod. v prvej triede „Lienky“ (trieda vľavo na prízemí).

TEŠÍME SA NA VÁS!

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do našej MŠ sa uskutoční 2. mája 2023 v riaditeľni:
od 9:00 hod. do 12:00 hod.
od 13:00 hod. do 16:30 hod.

S pozdravom
riaditeľka MŠ

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Mesto BB – Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže vydalo „Harmonogram prevádzky MŠ počas letných prázdnin 2023“. Na základe tohto dokumentu je prevádzka našej materskej školy v mesiaci august prerušená.

ZMENA VÝŠKY PRÍSPEVKOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Od 1. januára 2023 nastala zmena vo výške príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica:

a) na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole (zo 16€ na 32€),
b) na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na úhradu režijných nákladov (viď priložený dokument/stránka školskej jedálne)

POSTEĽNÉ PRÁDLO – ZMENA

Posteľné prádlo sa v zimných mesiacoch bude dávať domov oprať len
RAZ ZA MESIAC.
V prípade, že  chcete prádlo vziať domov oprať častejšie, je potrebné to nahlásiť deň vopred pani učiteľke na triede.

 

Ďakujeme za pochopenie

Tlačivá na školský rok 2022/2023

Po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Pri preberaní dieťaťa z MŠ (inou osobou ako zákonným zástupcom):

Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z materskej školy v školskom roku 2022/2023

UPOZORNENIE – RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu posledný rok (absolvujú povinné predprimárne vzdelávanie) NEPLATIA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK (32€).

Týka sa to detí, ktoré v šk. roku 2022/2023 navštevujú 3. a 5. triedu (Motýliky a Žabky).

COVID-19

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument Zelená otvoreným školám, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

 

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 1. septembra 2022
nájdete TU