AKTUÁLNE OZNAMY

Zákonný zástupca  podpisuje Vyhlásenie o bezinfekčnosti po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni.  

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 TU na stiahnutie


Od 15. júna 2020  prevádzková doba od 6:30 h. do 16:30 h. 


Rodičovský príspevok za MŠ sa nemení (viď informácie pre rodičov platby )


 

 

 

Milí rodičia, milí návštevníci našej stránky!

Vítame vás na stránke Materskej školy Nová 2, Banská Bystrica. Budova našej materskej školy je situovaná v pokojnom a príjemnom prostredí sídliska Fončorda. Pracujeme s víziou „otvorená škola, druhý domov“, kde škola a rodičia tvoria spoločnú, vzájomne sa ovplyvňujúcu komunitu.

Zameranie materskej školy je na všestranný harmonický rozvoj dieťaťa, so zreteľom na individuálne možnosti, rešpektovanie hrového obdobia v živote dieťaťa, dodržiavanie práv dieťaťa, dodržiavanie dohodnutých pravidiel všetkými zúčastnenými na živote našej materskej školy.