Projekty našej materskej školy

Projekty našej MŠ

Edukácia detí je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, schváleným Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

V súlade s POP MŠ SR, POP Mesta Banská Bystrica a strategickým programom školy, hlavné ciele a úlohy školy ako aj výchovno-vzdelávacie aktivity zameriavame na:
rozvíjanie kompetencií detí, efektívne plnenie obsahových a výkonových štandardov dané Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a to aplikovaním rôznorodých metód, foriem a prostriedkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti, vedieme deti k sebahodnoteniu, vzájomnému hodnoteniu a k aktívnej účasti na riadení výchovno-vzdelávacej činnosti.

  • Máme vypracovaný školský vzdelávací program MŠ, Nová 2, Banská Bystrica „Farebný svet“.
  • Realizujeme aktivity interného metodického združenia.
  • Rozvíjame počítačovú gramotnosť zaraďovaním vhodných hier podporujúcich kladné osobnostné charakteristiky dieťaťa.
  • Zúčastňujeme sa prehliadky spevu detí predškolského veku Bystrický slávik.
  • Zúčastňujeme sa športovej olympiády detí predškolského veku a aj olympijského dňa na Štiavničkách, kde sa okrem súťaženia zúčastňujeme ako čierny olympijský kruh pri zahajovacích a záverečných ceremoniáloch.
  • Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívame pracovné zošity odporúčané a schválené Ministerstvom školstva SR.
  • Podporujeme talenty prezentáciou detskej tvorivosti na výtvarných súťažiach a prehliadkach.