Školská jedáleň

Jedálny lístok

20. 5. 2024 – 24. 5. 2024

klikni SEM

PODMIENKY ORGANIZÁCIE REŽIMU STRAVOVANIA V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ
A
PODMIENKY ÚHRADY NÁKLADOV NA STRAVOVANIE

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza (prevodom z účtu) príspevok na stravovanie a réžiu do 10. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne
ČSOB: SK 76 7500 0000 0040 1714 6784

V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ je povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 h do zošita v šatni detí, na záznamník (je potrebné nahlásiť: meno, priezvisko dieťaťa, číslo triedy, od kedy do kedy)  alebo  v prípade náhleho ochorenia dieťaťa najneskôr do 7.30 h ráno telefonicky na t.č.048/423 00 65

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným  nariadením mesta č. 15/2022 v súlade s 3. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo  podľa vekových kategórií stravníkov vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V prípade hmotnej núdze je potrebné kontaktovať pani riaditeľku školskej jedálne.

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa mesačne uhrádza paušálnou čiastkou.

V prípade príchodu dieťaťa do materskej školy po 8:00 h zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto skutočnosť nahlásiť telefonicky z dôvodu zabezpečenia stravy.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 – 12.00 h. Je potrebné sa vopred telefonicky dohodnúť s pani kuchárkou.

Za včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

Novoprijaté dieťa dostane zápisný lístok, ktorý je potrebné vypísať a prvú stranu vrátiť pani riaditeľke školskej jedálne.

 

ALERGIE A ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY DETÍ

Alergie a zdravotné problémy detí je potrebné osobne nahlásiť pani riaditeľke školskej jedálne spolu s potvrdením od lekára (špecialistu). Potvrdenie od lekára je potrebné vždy v septembri aktualizovať.