Charakteristika materskej školy

Materská škola Nová 2

Vítame vás na stránke Materskej školy Nová 2, Banská Bystrica. Budova našej materskej školy je situovaná v pokojnom a príjemnom prostredí sídliska Fončorda. Pracujeme s víziou „otvorená škola, druhý domov“, kde škola a rodičia tvoria spoločnú, vzájomne sa ovplyvňujúcu komunitu.

Zameranie materskej školy je na všestranný harmonický rozvoj dieťaťa, so zreteľom na individuálne možnosti, rešpektovanie hrového obdobia v živote dieťaťa, dodržiavanie práv dieťaťa, dodržiavanie dohodnutých pravidiel všetkými zúčastnenými na živote našej materskej školy.

Charakteristika materskej školy

Materská škola je 6-triedna s celodennou prevádzkou, poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Jej kapacita je 130 detí. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, ktorá má 3 pavilóny. V pavilóne A na prízemí sú dve triedy s príslušnými priestormi. Poschodie nemá samostatný vchod. S prízemím ho spája vnútorné schodište. Na poschodí sú umiestnené dve triedy s príslušnými priestormi a účelové priestory pre personál. Jedáleň, kuchyňa s príslušnými priestormi, riaditeľňa pre MŠ i ŠJ a práčovňa so sušiarňou sú umiestnené v hospodárskom pavilóne. Materská škola je spojená vnútornou chodbou s druhou časťou areálu pavilónom B, v ktorom sú dve triedy. V tejto časti na prízemí je telocvičňa. Je tu i samostatný vhod.

Areál MŠ tvoria trávnaté a betónové plochy. Priestranný školský dvor, dopravné ihrisko a veľká záhrada poskytujú deťom dostatok pohybu na športové a iné aktivity i hry.

Prevádzka školskej jedálne zabezpečuje plnohodnotné stravovanie zamestnancov a detí predškolského veku podľa stanovených noriem.

O celkový chod školy sa stará 20 zamestnancov.