Zápisy do ZŠ a do našej MŠ

Zápis detí do základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na školský rok 2020/2021

Zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia od 6. apríla 2021 do 9. apríla 2021 v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod.

Miesto a čas konania zápisu oznámi riaditeľ školy najneskôr 15 dní pred začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste v škole a webovom sídle školy.

Spôsob uskutočnenia zápisu  bude určený v závislosti od technických a priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Z ohľadom na pandemickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19, môže byť spôsob a priebeh zápisu do základných škôl zmenený rozhodnutím ministra školstva, preto verejnosti odporúčame sledovať webové sídlo mesta Banská Bystrica a základných škôl, kde budú priebežne zverejňované aktuálne informácie v súlade s prijatými hygienicko-epidemiologickými opatreniami, uzneseniami vlády a rozhodnutiami ministra školstva.


ZÁPIS do našej materskej školy

sa uskutoční dňa 03.05.2021 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod.

a od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu k nahliadnutiu.

Žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s povinnou prílohou – potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, si zákonný zástupca dieťaťa môže stiahnuť z webovej stránky materských škôl alebo z webovej stránky mesta Banská Bystrica.

Na webových stránkach mesta Banská Bystrica je pre rodičov k dispozícii elektronický formulár – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NHdNohJQtEajta2TfKVMbB9mr5q8egpHhd_dXPV8AgZUNkwzOUtWR0VCM1JLMUpGRDk1TzdET1ZCUS4u&lang=sk).