Charakteristika a prevádzka materskej školy

Charakteristika materskej školy

Materská škola je 6 triedna s celodennou prevádzkou, poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Jej kapacita je 130 detí. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou dochádzkou.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, ktorá má 3 pavilóny. V pavilóne A na prízemí sú dve triedy s príslušnými priestormi. Poschodie nemá samostatný vchod. S prízemím ho spája vnútorné schodište. Na poschodí sú umiestnené dve triedy s príslušnými priestormi a účelové priestory pre personál. Jedáleň, kuchyňa s príslušnými priestormi, riaditeľňa pre MŠ i ŠJ a práčovňa so sušiarňou sú umiestnené v hospodárskom pavilóne. Materská škola je spojená vnútornou chodbou s druhou časťou areálu pavilónom B, v ktorom sú dve triedy. V tejto časti na prízemí je telocvičňa. Je tu i samostatný vhod.

Areál MŠ tvoria trávnaté a betónové plochy. Priestranný školský dvor, dopravné ihrisko a veľká záhrada poskytujú deťom dostatok pohybu na športové a iné aktivity i hry.

Prevádzka školskej jedálne zabezpečuje plnohodnotné stravovanie zamestnancov a detí predškolského veku podľa stanovených noriem. Vo všetkých triedach sa realizuje využívanie inovatívnych metód vo výchove a vzdelávaní.

O celkový chod školy sa stará 20 zamestnancov. 

Prevádzka materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 17.00 hod… Prevádzka materskej školy bola schválená dňa 05.10.2016 zriaďovateľom – Mesto Banská Bystrica, prerokovaná so zákonnými rodičmi a odsúhlasená pedagogickou radou školy.

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na 4 týždne. Prerušenie prevádzky MŠ oznámi riaditeľ MŠ spravidla 2 mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky MŠ môžu deti zamestnaných rodičov navštevovať určenú náhradnú MŠ, ktorej zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica a je momentálne v prevádzke.

V čase jesenných, zimných, jarných a veľkonočných prázdnin je prevádzka MŠ obmedzená podľa počtu prihlásených detí. Vzhľadom na organizačné zabezpečenie prevádzky MŠ počas prázdnin, zisťujeme záujem zákonných zástupcov o MŠ.

Počas prázdnin materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie len pre deti, ktorých zákonní zástupcovia to nevyhnutne potrebujú.