Školská jedáleň

OZNAM pre rodičov

  • platba za stravné sa platí prevodom z účtu alebo vkladom v pokladni  ČSOB banke, vždy za celý mesiac, počet pracovných dní krát stravné 1,54 plus réžia 4,50 mínus preplatok z predchádzajúceho mesiaca
  • réžia 4,50 je paušálny mesačný poplatok  na stravníka, určený na nákup čistiacich, kancelárskych ,inventáru, celkového  vybavenia Šj
  • v prvý deň choroby dieťaťa /ak sa nestihnete odhlásiť do 8,00 hod/ je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorázovej nádoby, ktorú Vám poskytne ŠJ / počas COVIDU 19/, v čase  od 11,30 hod. do 12,00 hod.  v kuchyni ŠJ, ale musíte sa telefonicky dohodnúť s pani kuchárkou
  • v prípade hmotnej núdze zákonný zástupca  kontaktuje riaditeľku ŠJ
  • všetky prijaté deti dostanú zápisný lístok na stravovanie, zákonný zástupca ho vyplní a prvú stranu vráti do ŠJ
  • v prípade zdravotných problémov, alergií alebo špeciálnej diéty dieťaťa, je potrebné priniesť potvrdenie od lekára špecialistu a kontaktovať riaditeľku ŠJ
  •    predškoláci platia za stravu 0,34 centov a štát poskytuje dotáciu 1,20 na deň, štátna dotácia sa poskytuje len pre dieťa prítomné na výchovno-vzdelávacom procese , dieťa musí odobrať desiatu a obed, na desiatu sa štátna dotácia neposkytuje
  • v prípade, že zákonný zástupca počas neprítomnosti v MŠ svoje dieťa včas neodhlási / do 8,00 každé ráno/ je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín v plnej výške 1,54 na deň, v termíne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca,/nedoplatok Vám pripočíta riaditeľka ŠJ ku stravnému za prebiehajúci mesiac/ v tomto prípade je možné si prevziať obed do jednorázovej nádoby /počas Covidu-19/
  • štátna dotácia na predškolákov sa bude poskytovať do 31.07.2021.
  • pracovné dni riaditeľky ŠJ: utorok,streda,piatok-048/4230065